Architektura a smysly – výzva

Architektura a smysly – výzva

Architektura a smysly – interdisciplinární seminář a audiovizuální performance 12. – 14. října 2018

Centrum stavitelského dědictví Plasy – Národní technické muzeum, Plasy

Zrak je modus vnímání osamělého pozorovatele, sluch vzbuzuje pocit propojenosti a solidarity. /Juhani Pallsmaa/

Ptačí hnízda jsou dokonalá, protože ptáci si neuvědomují vlastní smrtelnost. /Jean Henri Fabre/

Zvuk je prostorová událost, materiální jev i sluchová zkušenost zároveň. Zvuk lze popsat také pomocí vektorů vzdálenosti, směru a polohy. V architektuře každý prostor mění, odráží nebo pohlcuje zvuk a zvuk propojuje i přesahuje prostor a posluchači otvírá možnosti vnímat věci v kontextu: zdroj zvuku i celé prostředí se propojují v jedinečném sluchovéhom prožitku.

Výzva k účasti na mezioborovém setkání

Akustika v architektuře – podobně jako světlo, nebo prostor v architektuře hmotné, nebo samotná krajina – formuje naše cítění, myšlení a imaginaci. Zvuk ovlivňuje naše vnímání světa, naši orientaci v čase i v prostoru a společenské vazby. Akustika a rezonance lidského hlasu, nebo hudebního nástroje  byly součástí posvátného i každodenního barokního prostoru a k důležitosti akustiky prostředí se v posledních desetiletích znovu navracíme. Možná i proto, že hluk – podobně jako třeba radioaktivní záření, nebo mikrochemické znečištění – je všudypřítomným, i když neviditelným symptomem globální ekologické krize. Proto je třeba diskutovat o politických, společenských i technologických nástrojích, ovlivňujících rostoucí (akustické i jiné) znečištění živého prostoru.

Mezioborové setkání odborníků a odborné veřejnosti propojuje architekturu, umění, etologii, sociální a environmentální otázky a zabývá se průniky estetiky, etiky a akustiky, geometrie, architektury, přírody, humanitních věd a umění. Je určeno pro památkáře, architekty, hudebníky, přírodovědce, zvukové a jiné umělce a veřejnost.

Seminář proběhne v Mattheyově sálu Centra stavitelského dědictví v Plasích, kde akustika barokního konventu kláštera v Plasích je výjimečným příkladem znělého prostoru.

Setkáním Architektura a smysly rozšiřujeme interdisciplinární rámec uvažování o prostoru, zvuku a architektuře také na mimo-lidské systémy – na architekturu hmyzích, ptačích, nebo savčích společenství.

Součástí projektu je zvuková performance pro konvent Plaského kláštera, připravená studenty a pedagogy Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze (Centra audiovizuálních studií FAMU) a Ateliéru Time-Based Media FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Akce se koná  v návaznosti na nedávné zveřejnění online archivu Nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy v mediatéce nadace Agosto Foundation, loňského setkání Soundworms Ecology Gathering v Mariánské Radčici a připravovanou publikaci překladu textu „Nová zvuková krajina” Raymonda Murraye Schafera.

Mezi pozvanými hosty jsou  architekti, historici a teoretici umění, environmentalisté, umělci, ornitologové, sociologové a psychologové.

Program a seznam potvrzených účastníků bude upřesněn do 30. srpna

Účast na symposiu je omezena kapacitou Mattheyova sálu. Zájemce o účast prosíme o registraci na: sound@agosto-foundation.org
Kontakty, informace a koordinace:

Miloš Vojtěchovský
E-mail: sound@agosto-foundation.org
Tel: +420 608 571 881

Vít Bohal
E-mail: sound@agosto-foundation.org
Tel: +420 731 352 122

Radoslava Schmelzová
E-mail: rschmelzova@gmail.com

Pořadatel: Nadace Agosto Foundation, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1,
www.agosto-foundation.org
Spolupořadatel: spolek Plasy sobě z.s., Pod Nádražím 128, 331 01 Plasy
Spolupracující instituce: Národní památkový ústav v Plzni, Centrum stavitelského dědictví Plasy, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Akademie múzických umění v Praze

Projekt připravila Nadace Agosto Foundation a bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

https://agosto-foundation.org/architecture-and-the-senses